Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Usługa tankowania pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – ZAKOŃCZONY

Chojnice: Usługa tankowania pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
Numer ogłoszenia: 185314 – 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach ,
ul. Gdańska 51, 89-604 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 52 3960000, faks 52 3956415.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.chojnice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja zespolona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa tankowania pojazdów
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliw w ujęciu rocznym:
1. Benzyna bezołowiowa Pb 95- 3.000 litrów
2. Olej napędowy ON – 20.000 litrów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm., poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, stosując system oceny spełnia lub nie spełnia. Nie istnieje możliwość wariantu pośredniego, czyli częściowego spełnienia warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 – Cena – 25
 • 2 – Olej napędowy – 70
 • 3 – Ilość stacji paliw wykonawcy na terenie województwa pomorskiego – 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej ze zmiany przepisów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kppsp.chojnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, ul. Gdańska 51, 89-604 Chojnice- służba kwatermistrzowska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, ul. Gdańska 51, 89-604 Chojnice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania