Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Materiały – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP jest spełnienie poniższych wymagań:
• ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
• wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

Nr Tematu Temat wykładu Ilość godzin wykładu
T P R
1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej 2 2
2 Służba wewnętrzna. Musztra 1 2 3
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 11
4 Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy 2 1 3
5 Drabiny pożarnicze 1 5 6
6 Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany 2 2
7 Proces spalania. Rozwój pożaru 2 2
8 Sprzęt ochrony dróg oddechowych 4 16 20
9 Ratowniczy sprzęt mechaniczny 3 8 11
10 Zadania strażaków w zastępie 1 1 2
11 Podstawy organizacji akcji gaśniczej 1 1
12 Taktyka gaszenia pożarów 2 4 6
13 Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych 2 6 8
14 Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze 2 2 4
15 Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia 1 3 4
16 Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP
w czasie działań chemiczno-ekologicznych
1 2 3
17 Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń 3 3 6
18 Łączność bezprzewodowa i alarmowanie 1 2 3
19 DODATKOWO – Elementy pierwszej pomocy 1 1 2
20 Egzamin 2 5 7
  RAZEM 45 61 106

Materiały do pobrania:

SKIEROWANIE – DRUK – PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW