Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Palenie ognisk i wypalanie traw (wybrane przepisy)

Palenie ognisk i wypalanie traw (wybrane przepisy)

Pełnej informacji na poniższe tematy należy szukać w przedstawionych ustawach i rozporządzeniach jak również we właściwych uchwałach miejscowo i terytorialnie radach miast i gmin.

USTAWA
z dnia 28 września 1991 r.
o lasach
(J.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 170)

Art. 30. [Zakazy]
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
2) korzystania z otwartego płomienia;
3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r. nr 34, poz. 170)

Art. 124. [Zakaz wypalania]
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozdział 2
Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

§ 4. 1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:
b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

§ 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych i eksploatacji kopalni w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą lasu.

Rozdział 10
Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych

§ 41. 1. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:
2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

 

Odpowiedzialność karna
USTAWA
z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń
(ostatnia zmiana: Dz. U. z 2010 r., nr 225, poz. 1466)

Art. 82. [Działanie niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi]
§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:
1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
(ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 68)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 2023)

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

Wg tabeli A:
Lp. wiersz 15 – „za naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z art. 82 § 1–5 Kodeksu Wykroczeń, grozi grzywna w wysokości od 50 do 500 zł”.
(ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017 i 1018, Nr 217, poz. 1427 i Nr 225, poz. 1466)