Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

ul. Gdańska 51
89-604 Chojnice
NIP: 555-17-91-431

Sekretariat Komendanta Powiatowego:

Godziny pracy: poniedziałek-piątek – od 7:30 do 15:30 (sprawy administracyjne)

TEL: 52 395 64 00
FAX: 52 395 64 15
e-mail: sekretariat@kppspchojnice.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego:

Godziny pracy: całodobowy (sprawy operacyjne)

TEL: 52 395 64 10
FAX: 52 395 64 16
e-mail: skkp@kppspchojnice.pl

 


Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach

mł. bryg. Błażej Chamier Cieminski
tel: 52 395 64 00


Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach

st. kpt. Marcin Wróblewski
tel: 52 395 64 00


Wydział Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału

bryg. Alicja Kaźmierczak
tel: 52 395 64 05

Starszy Specjalista ds. Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczych
kpt. Tomasz Buza
tel: 52 395 64 18

st. sekc. Joanna Kowalczyk
tel: 52 395 64 06

Bartosz Kosmalewicz
Informatyk
tel: 52 395 64 22


Sekcja organizacyjno-kadrowa

Aleksandra Marszałkowska
tel: 52 395 64 00

Paulina Szczepanek
tel: 52 395 64 00


Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

st. sekc. Monika Ostrowska
tel: 52 395 64 07


Sekcja finansowa

st. ogn. Alicja Zielińska
tel: 52 395 64 20

st. ogn. Aleksandra Krawczyk
tel: 52 395 64 21


Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych

st. asp. Krzysztof Wirkus
tel: 52 395 64 08


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca JRG

mł. bryg. Rafał Buszek
tel: 52 395 64 11

Zastępca Dowódcy JRG

mł. bryg. Henryk Koźlewicz
tel: 52 395 64 12

 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
  (89-604 Chojnice ul.Gdańska 51, tel. 52 395 64 03, fax. 52 395 64 15, e – mail:sekretariat@kppspchojnice.pl).
 1. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.