Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Telefony alarmowe Powiat Chojnice, BIP
Powiat Chojnice KPPSP Chojnice BIP

Kontakt

 


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

ul. Gdańska 51
89-600 Chojnice

Sekretariat:

TEL: 52 395 64 00

FAX: 52 395 64 15

NIP: 555-17-91-431

e-mail: sekretariat@kppspchojnice.pl

Godziny pracy: poniedziałek-piątek – od 7:30 do 15:30

 


Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach


st. kpt. Błażej Chamier Cieminski 

tel: 52 395 64 00


Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach


st. kpt. Marcin Wróblewski

tel: 52 395 64 00


Wydział Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczy


Naczelnik Wydziału

mł. bryg Alicja Kaźmierczak

tel: 52 395 64 05


Starszy Specjalista ds. Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczych

kpt. Tomasz Buza

tel: 52 395 64 18


sekc. Joanna Kowalczyk

tel: 52 395 64 06

 

Bartosz Kosmalewicz
Informatyk

tel: 52 395 64 22


Sekcja organizacyjno-kadrowa


Aleksandra Marszałkowska

Paulina Szczepanek

tel: 52 395 64 00


Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich


sekc. Monika Ostrowska

tel: 52 395 64 07


Sekcja finansowa


st.ogn. Alicja Zielińska

tel: 52 395 64 20

st.ogn. Aleksandra Krawczyk

tel: 52 395 64 21

 


Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych


st. asp. Krzysztof Wirkus

tel: 52 395 64 08


Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza


Dowódca JRG

st. kpt. Rafał Buszek

tel: 52 395 64 11

Zastępca Dowódcy JRG

mł. bryg. Henryk Koźlewicz

tel: 52 395 64 12


 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach
  (89-600 Chojnice ul.Gdańska 51, tel. 52 395 64 03, fax. 52 395 64 15, e – mail:sekretariat@kppspchojnice.pl).
 1. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80-251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.